Zasady nadawania klas sportowych

Zasady Przyznawania Klas Sportowych w Lekkiej Atletyce

Stadion Otwarty, Ulica, Hala

Normy Klasyfikacyjne w roku 2012

  • Ustala się następujące klasy sportowe:

a) mistrzowską międzynarodową (MM),

b) mistrzowską (M),

c) pierwszą (I),

d) drugą (II),

e) trzecią (III),

f) czwartą (IV),

g) piątą (V)

  • Warunki uzyskania klasy sportowej

a) klasa mistrzowska międzynarodowa (MM):

- jednorazowe uzyskanie normy na klasę sportową w zawodach objętych kalendarzem IAAF, EAA lub PZLA (oznaczonych MM) oraz głównych imprezach międzynarodowych umieszczonych w wydanych przez członków IAAF kalendarzach krajowych (obowiązek dostarczenia kalendarza danego kraju spoczywa na wnioskującym o nadanie klasy),

b) klasa mistrzowska (M):

- jednorazowe uzyskanie normy na klasę sportową w zawodach objętych kalendarzem imprez IAAF, EAA lub PZLA (oznaczonych MM i M).

- zdobycie 1. miejsca w letnich Mistrzostwach Polski w konkurencjach indywidualnych.

- dwukrotne uzyskanie norm na klasę sportową na zawodach krajowych objętych kalendarzem imprez PZLA (oznaczonych I) oraz pozostałych zawodach międzynarodowych za granicą,

c) klasa I (pierwsza)

- jednorazowe uzyskanie normy na klasę sportową na letnich zawodach ujętych w kalendarzu IAAF, EAA lub PZLA (oznaczonych MM, M, I),

- zdobycie 1. miejsca w letnich Mistrzostwach Polski Juniorów w konkurencjach indywidualnych

- dwukrotne uzyskanie norm na klasę sportową na pozostałych zawodach międzynarodowych za granicą

d) klasa II (druga), III (trzecia), IV (czwarta) i V (piąta)

- jednorazowe uzyskanie normy na klasę sportową w zawodach ujętych w kalendarzach PZLA i WZLA.

  • Nadawanie i ważność klas sportowych:

Podstawą do nadania klasy sportowej są:

- oficjalne komunikaty z zawodów sportowych, zawierające zweryfikowane wyniki zawodów wpisane do bazy danych PZLA (komunikat z zawodów zastępuje ogłoszenie uzyskania klasy).

Klasy sportowe: mistrzowską międzynarodową, mistrzowską oraz pierwszą - nadaje Polski Związek Lekkiej Atletyki,

Klasy sportowe: drugą, trzecią, czwartą i piątą - nadaje Wojewódzki Związek Lekkiej Atletyki,

Klasy nadawane są wyłącznie na podstawie danych pochodzących z bazy PZLA. Woj. ZLA potwierdzają wykazy klas wygenerowane z bazy do 31 października każdego roku. Brak wyniku w bazie uniemożliwia przyznanie klasy.

- bieżąca ewidencja sklasyfikowanych zawodników tworzona jest na podstawie bazy danych PZLA

- nadanie klasy sportowej podlega potwierdzeniu w oficjalnych komunikatach wydanych przez nadającego i powinno zawierać następujące dane:

- nazwisko, imię i datę urodzenia,

- przynależność klubową,

- podstawę nadania klasy,

- datę uzyskania i termin ważności klasy.

W przypadku klasy MM, M lub I uzyskanej na zawodach w kraju w konkurencjach biegowych rozgrywanych

na stadionie organizator jest zobowiązany na każdorazowe życzenie PZLA do dostarczenia wydruków (plików) z fotofiniszu potwierdzających uzyskanie wyniku.

Zawody, na których w kraju została uzyskana klasa I lub wyższa muszą spełniać również inne warunki wymienione w „Przepisach ogólnych” zamieszczonych pod kalendarzem imprez na rok 2012

Klasa sportowa jest ważna od dnia jej zdobycia do końca następnego roku kalendarzowego, z wyjątkiem klasy mistrzowskiej międzynarodowej zdobytej na igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy (seniorów), która zachowuje ważność przez okres 24 miesięcy od daty uzyskania.

  • Sprawozdawczość:

- Polski Związek Lekkiej Atletyki informuje komunikatem o nadanych klasach mistrzowskich i pierwszych,

- Wojewódzkie Związki zobowiązane są informować o nadanych klasach II i niższych.

  • Zaświadczenia wydaje:

- Polski Związek Lekkiej Atletyki dla klas: mistrzowskiej międzynarodowej, mistrzowskiej i pierwszej

- Wojewódzkie Związki Lekkiej Atletyki dla klas: drugiej, trzeciej, czwartej i piątej.

HALA 2013

Komisja Sportowo-Techniczna PZLA informuje, że w sezonie halowym 2012/2013 klasy sportowe (MM / M / I) będą przyznawane za wyniki uzyskane w zawodach przeprowadzanych w halach z kompletną dokumentacją geodezyjną, tzn.: 

- COS w Spale

- AWF w Warszawie

- RKS w Łodzi

- ZSS w Aleksandrowie Łódzkim

- Łuczniczka w Bydgoszczy (zawody Pedro's Cup).

Oczywiście w konkurencjach biegowych (do 400m włącznie) warunkiem koniecznym jest dokonywanie pomiaru czasu za pomocą fotofiniszu.

Klasy sportowe w biegach górskich

(normy klasyfikacyjne)

Warunki uzyskania klasy sportowej:

a) klasa mistrzowska międzynarodowa (MM):

- jednorazowe uzyskanie normy na imprezie rangi mistrzowskiej (Mistrzostwa Świata lub Europy),

- w innych imprezach wymienionych w Kalendarzu PZLA, oznaczonych symbolem MM,

b) klasa mistrzowska (M):

- jednorazowe uzyskanie normy na imprezie rangi mistrzowskiej (Mistrzostwa Świata lub Europy),

- w innych imprezach wymienionych w Kalendarzu PZLA, oznaczonych symbolem MM lub M,

- c) klasa pierwsza (I):

- jednorazowe uzyskanie normy w imprezie rangi mistrzowskiej (Mistrzostwa Świata lub Europy)

- jednorazowe uzyskanie normy w imprezach wymienionych w Kalendarzu PZLA,

- d) klasa druga (II) - dotyczy tylko juniorów:

- jednorazowe uzyskanie normy w imprezach wymienionych w Kalendarzu PZLA

- e) klasa trzecia (III) - dotyczy tylko juniorów:

- jednorazowe uzyskanie normy w imprezach wymienionych w Kalendarzu PZLA

UWAGA:

W przypadku mistrzostw Polski juniorów młodszych i juniorów kolejność stanowiącą podstawę do uzyskania określonej klasy sportowej ustala się na podstawie czasów w obu kategoriach łącznie.

W mistrzostwach Polski młodzików III klasę sportową otrzymują trzy pierwsze osoby.

W mistrzostwach świata weteranów kolejność stanowiącą podstawę do uzyskania określonej klasy sportowej ustala się na podstawie czasów we wszystkich kategoriach łącznie.

W uzasadnionych przypadkach kategoria biegu może zostać podwyższona lub obniżona, o ile jest to usprawiedliwione poziomem rywalizacji.

Sponsor

serwisu online

Logo Data Quest