Lekkoatletyka – sportowe hobby dla twojego dziecka - PRZECZYTAJ!

REGULAMIN  IX  EDYCJI GRAND PRIX MŁODZIEŻOWEJ LIGI BIEGOWEJ
O PUCHAR DYREKTORA MOSIR JASTRZĘBIE NA ROK SZKOLNY 2018/2019

I. CEL ZAWODÓW

1. Popularyzacja masowych biegów  wśród dzieci i młodzieży

2. Wykształcenie nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego

II. ORGANIZATOR I MIEJSCE ZAWODÓW

1. Organizatorem zawodów jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju

2. Współorganizator - ZS nr5 im. Jana Pawła II

3.  Zapisy i zgłoszenia do zawodów – odrębny regulamin

4.  Zawody przeprowadzone zostaną na w miejscu wyznaczonym przez Organizatorów.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Zawody są otwarte dla wszystkich uczniów spełniających kryteria uczestnictwa zawartych w dalszej części regulaminu, którzy zostaną zgłoszeni drogą elektroniczną

2. Zgłoszenia:

a) Grupy zorganizowane –wyłącznie w terminie wyznaczonym przez organizatora,

b) Indywidualne 

Przystąpienie do BIEGU jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu IX Edycji GPMLB PRZEZ PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA, a w przypadku osoby, która nie ukończyła 18 roku życia lub osoby, która nie może sama o sobie decydować wymagana jest zgoda rodzica/ opiekuna prawnego na wzięcie udziału w BIEGU.

Uczestnikiem BIEGU może zostać uczeń, u którego nie występują przeciwwskazania zdrowotne. Decyzje w tym zakresie podejmuje rodzic lub opiekun prawny.

Osoba pełnoletnia i mogąca decydować sama o sobie, ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne konsekwencje zdrowotne mogące wystąpić w wyniku uczestnictwa w BIEGU.

Szkoła, której uczniowie będę uczestniczyli w biegu,  I Która dokonuje zgłoszenia zbiorczego jest zobowiązana pozyskać zgodę rodziców/ opiekunów prawnych  na udział ucznia niepełnoletniego. Szkoła ta zobowiązana jest  zapoznać rodziców/opiekunów prawnych   z treścią Regulaminu przed wyrażeniem zgody.

Zgłoszenie ucznia przez szkołę jest dla organizatora biegu jednoznaczne z odebraniem przez szkołę od rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji zapisów niniejszego regulaminu oraz zgody na udział w biegu.

IV. KATEGORIE WIEKOWE

SZKOŁY PODSTAWOWE
KATEGORIA "I" Uczniowie szkół podstawowych urodzenie w latach 2010 i młodsi
KATEGORIA "II" Uczniowie szkół podstawowych urodzeni w latach 2009–2008
KATEGORIA "III" Uczniowie szkół podstawowych urodzeni w latach 2007 – 2006
KATEGORIA "IV" Uczniowie szkół podstawowych urodzeni w latach 2005-2003
SZKOŁY PONADPODSTAWOWE
KATEGORIA "V" Uczniowie szkół ponadpodstawowych urodzeni w latach 1999-2002

V. DYSTANSE BIEGÓW

Informacje dotyczące długości poszczególnych biegów będą podawane w oddzielnych zaproszeniach dotyczących poszczególnych biegów.

VI. TERMINY BIEGÓW

Na całe Grand Prix Młodzieżowej Ligi Biegowej składają się cztery biegi, które przeprowadzone zostaną w terminach podanym przez organizatorów :

1 bieg – Hej Szkoło  - 23 października 2018r –  Stadion Miejski

2 bieg –  XIII Bieg Niepodległości – 8 listopad 2018 - Park Miejski

3 bieg  -  XIII Bieg Papieski – 4 kwiecień 2019 - Hala Widowiskowo-Sportowa

4 bieg  -  IX FINAŁ Grand Prix – 25 kwiecień 2019 – OWN ul. Cieszyńska

VII. ZASADY KLASYFIKACJI INDYWIDUALNEJ

1. Warunkiem sklasyfikowania w poszczególnych zawodach jest ukończenie biegu. Wszyscy uczestnicy zawodów biegają z karteczkami startowymi

2. Obowiązywać będzie następująca punktacja – uzależniona od zajętego miejsca 
w każdym z czterech biegów :

Miejsce Ilość punktów Miejsce Ilość punktów Miejsce Ilość punktów Miejsce Ilość punktów
1 20 6 15 11 10 16 5
2 19 7 14 12 9 17 4
3 18 8 13 13 8 18 3
4 17 9 12 14 7 19 2
5 16 10 11 15 6 20 1

3. Suma punktów wyznaczy miejsce w łącznej klasyfikacji indywidualnej.

  • W przypadku takiej samej liczby punktów decyduje w pierwszej kolejności :

          - Ilość startów w IX edycji grand prix

          - miejsce w biegu finałowym

4. Klasyfikacja indywidualna prowadzona będzie dla każdej kategorii oddzielnie 
dla dziewcząt i chłopców.

VIII. ZASADY KLASYFIKACJI DRUŻYNOWEJ

1. Klasyfikacja zespołowa prowadzona będzie w dwóch kategoriach :

a) Kat. I – Szkoły Podstawowe

b)  Kat. II – Szkoły Ponadpodstawowe

W związku z reformą szkolnictwa od 01.09.2017 roku, uczniowie klas gimnazjalnych biorą udział w klasyfikacji drużynowej danej placówki do której uczęszczają wg. klasyfikacji wiekowej

2. O końcowej klasyfikacji drużynowej zadecyduje suma punktów zgromadzonych przez wszystkich sklasyfikowanych uczniów dziewcząt i chłopców(razem) po wszystkich czterech biegach

  • W przypadku takiej samej liczby punktów decyduje w pierwszej kolejności :

          - liczba startów w IX edycji grand prix w kolejności : 4biegi, 3 biegi, 2 biegi, 1 bieg

          - liczba wyżej punktowanych miejsc

IX. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

1. Indywidualnie :

a) Dziewczęta i chłopcy, którzy w swojej kategorii wiekowej uplasują się na 1 miejscu otrzymują Puchar Dyrektora MOSiR-u oraz dyplom i upominki

b) Uczestnicy, którzy po zakończeniu całego cyklu biegów uplasują się na miejscach od 2 do 6 w kategorii otrzymują: statuetki, dyplomy i upominki

2. Zespołowo :

a) Szkoły, które w końcowej klasyfikacji drużynowej uplasują się na miejscach od 1 do 3 otrzymują Puchary oraz dyplomy Dyrektora MOSiR –u

b) Za miejsca od 1 do 6 w klasyfikacji drużynowej, szkoły wyróżnione zostaną statuetkami oraz dyplomami.

X. UTRWALENIE ORAZ UPUBLICZNIENIE WIZERUNKU

Organizator oraz współorganizatorzy biegu informują, że podczas jego trwania utrwalany będzie wizerunek   uczniów biorących  w nim udział oraz innych osób, w tym opiekunów oraz obserwatorów biegu, w postaci zdjęć oraz filmów mających na celu udokumentowanie przebiegu wydarzenia. Wybrane materiały zdjęciowe oraz filmowe, a także dane identyfikacyjne w postaci imienia i nazwiska, płci, roku urodzenia uczestnika biegu oraz nazwy szkoły, której jest uczniem,  zostaną wykorzystane w celach promocyjnych oraz informacyjnych i będą podlegały publikacji na stronach internetowych, jak również  w portalu społecznościowym facebook organizatora oraz współorganizatorów, a także mogą podlegać upublicznieniu  w lokalnej prasie i telewizji. Informujemy jednocześnie, że serwery serwisu facebook znajdują się między innymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, które w szczególności  mogą nie  zapewniać  dostatecznego  poziomu ochrony danych osobowych. Dane zostaną przetransferowane przez serwis facebook na  jego serwery w celu stworzenia kopii zapasowej oraz w celach związanych z działalnością serwisu, między innymi podlegają przez serwis facebook profilowaniu.

XI. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju  z siedzibą w  ul. Harcerska 14 b,  44-335 Jastrzębie-Zdrój. Tel.: 324719450, adres e-mail: organizacja@mosir.jastrzebie.pl                                                                                                     

2. Kontakt korespondencyjny do wyznaczonego inspektora ochrony danych możliwy jest na adres administratora wskazany w pkt.1.

3. Podstawą prawna przetwarzania danych osobowych jest zgoda uczestnika, a w przypadku uczestnika niepełnoletniego jego rodziców/opiekunów  prawnych.

4. Celem przetwarzania danych jest zakwalifikowanie ucznia do biegu, a także jego udokumentowanie  oraz  opublikowanie wyników biegu.

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być  podmioty upoważnione z mocy prawa,  firma realizująca zapisy do biegu, podmiot  opracowujący  wyniki  biegów oraz lokalna prasa, telewizja, portal społecznościowy facebook.

6. Uczestnikom przysługuje  prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano  przez jej wycofaniem.

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych osób fizycznych (zwanym: RODO) podmiot danych ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w wydarzeniu.

9. Administratorem  danych osobowych jest również : Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II, ul. Staszica 10,  44-330 Jastrzębie-Zdrój tel.: 324732552, adres e-mail: poczta@zs5.jastrzebie.pl

Kompetencje oraz zadania administratorów zostały określone w regulaminie. Uczestnik biegu bądź jego rodzic/opiekun prawny mogą wykonywać  prawa wynikające z RODO, o których mowa  w pkt.6 i 7 niniejszej informacji, wobec każdego z administratorów,  w zakresie dokonywanego przez niego przetwarzania.

10. Dane osobowe uczestników zawarte w zgłoszeniu zostaną usunięte w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia wyników zawodów.

11. Dane osobowe podlegające upublicznieniu będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Udział w zawodach jest otwarty dla wszystkich zgodnie z kategoriami wiekowymi

2. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne,

3. Obowiązuje strój i obuwie sportowe,

4. Wszelkie zachowania nie zgodne z zasadami fair – play będą karane dyskwalifikacją indywidualną  lub drużynową,

5. Warunkiem sklasyfikowania jest oddanie na mecie kartki startowej,

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za starty materialne,

7. Opiekę nad uczniami i ich rzeczami wartościowymi sprawują opiekunowie,

8. Oficjalne wyniki zostaną zamieszczane do 7 dni po pierwszych trzech biegach 
na stronach internetowych : www.mosir.jastrzebie.pl , www.zsnr5.edu.pl  oraz  www.klubiegacza-jastrzebie.pl.Natomiast wręczenie nagród i wyłonienie zwycięzców w poszczególnych kategoriach indywidualnych i drużynowych nastąpi podczas zakończenia całego Grand Prix tj. po czwartym biegu,

9. Wszystkie załączniki potrzebne do zapisów i weryfikacji znajdować się będą 
na stronach organizatorów,

10. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzygają organizatorzy